BDI / Volkswagen Financial Services AG - BRÜSSELER WIRTSCHAFTSGESPRÄCHE - 31 01 2011 - Cercle Royal Gaulois - Brüssel
including exclusive photos of : Frank Witter, Vorstandsvorsitzender der Volkswagen Financial Services AG - Bernd Dittmann BDI/BDA The German Business Representation - Geschäftsführer
- Dr.Guido Peruzzo
Deutscher Botschafter ....

PRESSINFO - download here

     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 01
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 02
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 03
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 04
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 05
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 06
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 07
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 08
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 09
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 10
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 11
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 12
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 13
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 14
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 15
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 16
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 17
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 18
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 19
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 20
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 21
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 22
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 23
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 24
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 25
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 26
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 27
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 28
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 29
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 30
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 31
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 32
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 33
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 34
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 35
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 36
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 37
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 38
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 39
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 40
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 41
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 42
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 43
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 44
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 45
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 46
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 47
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 48
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 49
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 50
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 51
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 52
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 53
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 54
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 55
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 56
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 57
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 58
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 59
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 60
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 61
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 62
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 63
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 64
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 65
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 66
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 67
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 68
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 69
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 70
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 71
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 72
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 73
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 74
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 75
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 76
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 77
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 78
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 79
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 80
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 81
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 82
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 83
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 84
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 85
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 86
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 87
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 88
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 89
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 90
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 91
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 92
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 93
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 94
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 95
Bernd Dittmann

Photo : Nr. 96
     
Bernd Dittmann

Photo : Nr. 97
Bernd Dittmann

Photo : Nr. 98
Bernd Dittmann

Photo : Nr. 99
     
Bernd Dittmann

Photo : Nr. 100
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 101
Dr.Guido Peruzzo

Photo : Nr. 102
     
Dr.Guido Peruzzo

Photo : Nr. 103
Dr.Guido Peruzzo

Photo : Nr. 104
Dr.Guido Peruzzo

Photo : Nr. 105
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 106
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 107
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 108
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 109
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 110
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 111
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 112
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 113
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 114
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 115
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 116
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 117
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 118
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 119
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 120
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 121
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 122
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 123
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 124
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 125
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 126
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 127
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 128
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 129
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 130
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 131
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 132
     
Frank Witter

Photo : Nr. 133
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 134
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 135
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 136
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 137
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 138
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 139
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 140
Frank Witter

Photo : Nr. 141
     
Frank Witter

Photo : Nr. 142
Frank Witter

Photo : Nr. 143
Frank Witter

Photo : Nr. 144
     
Frank Witter

Photo : Nr. 145
Frank Witter

Photo : Nr. 146
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 147
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 148
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 149
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 150
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 151
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 152
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 153
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 154
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 155
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 156
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 157
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 158
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 159
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 160
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 161
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 162
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 163
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 164
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 165
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 166
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 167
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 168
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 169
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 170
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 171
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 172
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 173
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 174
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 175
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 176
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 177
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 178
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 179
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 180
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 181
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 182
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 183
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 184
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 185
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 186
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 187
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 188
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 189
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 190
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 191
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 192
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 193
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 194
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 195
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 196
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 197
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 198
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 199
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 200
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 201
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 202
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 203
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 204
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 205
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 206
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 207
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 208
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 209
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 210
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 211
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 212
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 213
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 214
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 215
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 216
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 217
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 218
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 219
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 220
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 221
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 222
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 223
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 224
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 225
     
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 226
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 227
BDI - Volkswagen Financial Services AG

Photo : Nr. 228